Home/Terms of service

Innledning

Disse standardvilkår gjelder for programvare (inkl. mobilapplikasjoner) og for ev. tilhørende tjenester levert av Agrippa Solutions AS, org.nr. 912 340 686, (heretter “Agrippa”). Standardvilkår utgjør en integrert del av den juridisk bindende avtalen mellom Agrippa og Kunden som angitt i punktetDato og signatur nedenfor. Standardvilkårene tar sikte på å regulere generelle forhold ved. Det skal være utarbeidet et separat dokument, som skal signeres av Agrippa og Kunden, og hvor slike forhold som krav til funksjonalitet og responstider, priser, betalingsvilkår m.m. er angitt. I det separate dokumentet kan det også avtales endringer til disse standardvilkårene.

Når det henvises til ordinær arbeidstid, menes perioden fra 0800 til 1600 på ordinære arbeidsdager i Norge.

 

Varighet

Avtalen varer fra den er signert av begge parter og frem til en av partene sier opp avtalen med minst 3 måneders skriftlig varsel til den andre parten. Oppsigelsen får virkning ved første kalenderårsskifte etter at 3 måneder har gått fra varsel om oppsigelse ble mottatt av den andre parten.

 

Priser og betaling

Priser for bruksrett til programvare og for ev. andre tjenester skal være angitt i et separat dokument utarbeidet av partene. Dersom slik dokument ikke er utarbeidet eller ikke inneholder priser, gjelder Agrippas gjeldende standardpriser.

Agrippa har rett til å justere prisene per 1. januar hvert år, men slik at prisene som ev. er avtalt skal ha vært gyldige i minst 12 måneder før prisjustering kan finne sted.

Kunden skal betale Agrippa på bakgrunn av mottatt faktura. Fakturaene forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Ved betaling etter forfall skal Kunden svare forsinkelsesrente.

 

Personvern

Dersom Agrippa i forbindelse med sin ytelse av tjenester skal behandle personopplysninger på vegne av Kunden og således ha rollen som en databehandler, må det inngås en særskilt databehandleravtale som regulerer dette.

Immaterielle rettigheter

Agrippa beholder opphavsrett og ev. andre immaterielle rettigheter til resultatene av det arbeidet Agrippa gjør i henhold til avtalen med Kunden. Kunden får en varig, uoppsigelig bruksrett til å benytte resultatene av arbeidet i sin virksomhet.

Etter omstendighetene kan det være slik at Agrippa også benytter tredjepartsprogramvare, f.eks. fri programvare, og leverer denne til Kunden. For slik programvare gjelder det egne lisenser og vilkår. Agrippas plikter knyttet til slik programvare er uttømmende beskrevet i punktene Bruksrett til programvare og Vedlikehold nedenfor.

 

Bruksrett til programvare

Så lange denne avtalen er i kraft, har Kunden bruksrett til avtalt programvare. Bruksrett innebærer at Kunden kan installere og bruke programvaren i sin virksomhet i henhold til ev. vilkår, forutsetninger og begrensninger som angitt i ev. separat dokument utarbeidet av partene, jf. ovenfor. Der kan de også angis at bruksretten skal være varig og fortsette selv om denne for øvrig avtalen er opphørt.

Agrippa vil informere Kunden om ev. tredjepartsprogramvare, som Kunden får tilgang til. For slik programvare gjelder det egne lisensvilkår.

 

Implementering

Agrippa vil bistå Kunden med å implementere Agrippas programvare i Kundens virksomhet. Partene skal avtale nærmere detaljer om krav til teknisk driftsmiljø, fremdriftsplan, omfanget av Kundens medvirkning, godkjenningskriterier m.m.

Med mindre fast pris er avtalt for implementeringen, vil Agrippa fakturere for arbeidet etter medgått tid. Ev. estimater er veiledende.

Når programvare er implementert, skal Kunden gjennomføre forsvarlig testing av den implementerte programvaren. Kunden skal informere Agrippa om ev. feil, som Kunden måtte finne.

Når programvaren tas i bruk i ordinær virksomhet – eller når det ikke er registrert slike feil i programvaren som kan hindre bruk av disse i ordinær virksomhet – anses implementeringen som godkjent. Feil i teknisk miljø, kommunikasjonslinjer eller andre forhold som ikke er omfattet av Agrippas ansvar etter avtalen kan ikke hindre godkjenning.

 

Vedlikehold

Så lenge denne avtalen er i kraft, vil Agrippa innen rimelig tid rette rapporterte feil i programvare. Rapportering av feil, oppfølgning av retting av feilene samt utrulling av nye versjoner av programvare vil følge en prosedyre, som er avtalt mellom partene.

Ved ev. feil i standard programvare eller tredjepartsprogramvare eller teknisk miljø, vil Agrippa bistå med å identifisere feil og ev. å utarbeide omgåelser inntil leverandøren av standard programvare eller tredjepartsprogramvare har utbedret feilen. Agrippa har rett til å fakturere for slik arbeid, men skal varsle Kunden før Agrippa påbegynner arbeid, som vil medføre tilleggsfakturering. Dersom Kunden har rapportert en feil i Agrippas avtalte programvare og det senere viste seg at feilen ligger utenfor Agrippas ansvarsområde, har Agrippa rett til å fakturere for arbeidet etter medgått tid.

 

Videreutvikling

Foruten feilretting i samsvar med bestemmelsene om vedlikehold, vil Agrippa også foreta ordinær videreutvikling av programvare.

Agrippa vil gjøre nye versjoner av programvare tilgjengelig for Kunden når Agrippa anser versjonen som stabil. Agrippa har rett til å endre programvarens funksjonalitet.

Ev. spesielle krav knyttet til videreutvikling, testing og utrulling av nye versjoner av programvare kan angis i ev. separat dokument utarbeidet av partene, jf. ovenfor.

 

Support

Dersom Kunden har bestilt supporttjeneste, har Kunden fri tilgang til Agrippas kundeservice på telefon og epost innenfor ordinær arbeidstid.

 

Mislighold og erstatning

Dersom Agrippa misligholder sine plikter, skal Kunden omgående skriftlig varsle om dette og angi hva misligholdet består i. Agrippa skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold. Dersom utbedring ikke fører frem har Kunden rett til å kreve erstatning. Tilsvarende har Agrippa rett til å kreve erstatning hvis Kunden misligholder sine plikter etter avtalen.

Dersom Kunden misligholder sin plikt til å betale, suspenderes Agrippas plikter etter avtalen inntil betaling av det forfalte beløp med påløpte forsinkelsesrenter har skjedd. Agrippa skal varsle Kunden med minst 3 arbeidsdagers varsel før Agrippa kan stanse sin ytelse av tjenester.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk en varsel om dette, kan den annen part heve avtalen og kreve erstatning. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover (ex-nunc).

Erstatning etter de foregående avsnitt kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data, krav fra tredjeparter og andre konsekvenstap. Ved beregning av erstatning for Agrippas kostnader til merarbeid, skal Agrippas avtalte timepriser for konsulentbistand legges til grunn. Hvis ikke det er avtalt noen timepris for konsulentbistand, skal Agrippas standardpriser legges til grunn.

Samlet erstatning for alt mislighold etter avtalen som oppstår det enkelte kalenderår er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag for det samme kalenderåret. Dersom det er avtalt SLA-krav med standardiserte kompensasjoner for visse forhold, kan det ikke kreves erstatning i tillegg til de påløpte standardiserte kompensasjoner for de samme forhold.

Erstatningsbegrensningene i dette avsnitt gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

 

Taushetsplikt

I forbindelse med gjennomføringen av avtalen vil partene kunne få tilgang til den andre parts konfidensielle informasjon. Partene er derfor forpliktet til å bevare taushet om denne typen opplysninger. Taushetsplikten gjelder både overfor kunder, leverandører, konkurrenter, rekrutteringsfirmaer og andre. Taushetsplikten gjelder dog ikke opplysninger som ved nødvendighet må avgis i forbindelse med utførelsen av partens plikter overfor hverandre.

Taushetsplikten gjelder uten hensyn til om partene blir kjent med informasjonen muntlig eller via dokumenter. Dette gjelder også uavhengig av hvordan informasjonen er lagret.

Partene kan ikke benytte konfidensiell informasjon til andre formål enn i forbindelse med avtaleforholdet. Bestemmelsene ovenfor gjelder også etter at avtalen er opphørt.

 

Overdragelse av rettigheter og plikter

Med mindre annet er angitt heri, kan ingen av partene overdra avtalen eller på annen måte overføre sine rettigheter og plikter til en tredjepart uten den andre partens samtykke. Agrippa har rett til å benytte factoring.

Bestemmelsen hindrer ikke Agrippas fusjon eller fisjon eller dersom virksomheten overdras til en annen aktør. I slike tilfeller skal Agrippa varsle Kunden om ev. ny avtalepart når omorganiseringen er gjennomført.

 

Tvister, lovvalg og verneting

Avtalen er regulert av norsk rett. Dersom det oppstår en tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.